Služby » Zadávání veřejných zakázek - Nabízíme: Dotace na podnikání, Dotace do zemědělství - Hranická rozvojová agentura z.s.Hranická rozvojová agentura z.s.

Právě se nacházíte : Služby » Zadávání veřejných zakázek

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘÍPRAVA A REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Zadávání veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a souvisejícími předpisy a podle pravidel dotačních programů. Pro své klienty zajistíme komplexní zastoupení v zadavatelské činnosti na základě mandátní smlouvy a plné moci v celém průběhu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 S. o veřejných zakázkách. Poskytneme Vám konzultace organizační pomoc při zadávání veřejných zakázek a zajistíme hladký průběh zadávacího řízení za dodržení všech postupů určených zákonem č. 137/2006 Sb. a pravidel dotačních programů. Naše služby Vám umožní minimalizovat rizika pro podávání námitek.

Zajišťujeme přípravu a organizaci zadávacího řízení na základě požadavků žadatele, a to dle zákona o veřejných zakázkách nebo dle pravidel dotačních programů. Naše práce spočívá ve vyjasnění předmětu veřejné zakázky a zjištění požadavků zákazníka na podmínky zadávacího řízení. Následně vypracováváme návrh zadávací dokumentace a odpovídáme za její distribuci k potenciálním uchazečům. Koordinujeme práci hodnotící komise a poskytujeme servis až do uzavření příslušných smluv a archivace dokumentace k zadávacímu řízení.

Naše služby zahrnují:

 1. Konzultace zadání veřejné zakázky

 • projednání záměru veřejné zakázky
 • volba vhodného postupu z hlediska zákona o veřejných zakázkách nebo z hlediska pravidel dotačních programů
 • převzetí podkladů pro zpracování zadávací dokumentace a jejich konzultace

 2. Příprava a zajištění věcných i formálních náležitostí zadávacího řízení

 • sestavíme pro Vás zadávací dokumentaci z hlediska zákona o veřejných zakázkách nebo z hlediska pravidel dotačních programů
 • vyplníme formulář Oznámení o zakázce, příp. výzvu k podání nabídky či jiný formulář podle pravidel dotačních programů
 • vypracujeme čistopis zadávací dokumentace
 • sestavíme časový plán dílčích kroků celého zadávacího řízení z hlediska zákonných lhůt
 • zajistíme zveřejnění formuláře v informačním systému, případně v evropském úředním věstníku TED, příp. v obchodním věstníku
 • zorganizujeme zajištění předávání zadávací dokumentace uchazečům, případně zájemcům
 • zpracujeme dodatečné dotazy vztahující se k zadávací dokumentaci
 • organizačně zajistíme přebírání nabídek a žádostí ze strany zájemců či uchazečů
 • zpracování rozhodnutí o jmenování komise
 • zpracování výzvy k účasti člena (náhradníka) na jednání komise
 • zpracování dokumentů pro první příp. druhé jednání hodnotící komise
 • posouzení nabídek podle § 76 zákona, administrativní zpracování hodnocení nabídek
 • zpracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • spolupráce při podpisu smlouvy mezi zadavatelem a vítězným uchazečem
 • zpracování formuláře Oznámení o zadání zakázky
 • zpracování písemné zprávy zadavatele, pokud ji zákon nařizuje

 3. Zajištění průběhu jednání komise

 • příprava dokumentů pro účast člena v komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi
 • proškolení jednotlivých členů komise
 • zajištění volby předsedy a místopředsedy hodnotící komise a sepsání protokolu o volbě předsedy a místopředsedy
 • konzultace k obecným otázkám v průběhu činnosti komise
 • organizační zajištění celého aktu otevírání obálek, včetně sepsání protokolu se všemi přílohami a jeho následné poskytnutí uchazečům na základě jejich žádosti
 • zpracování výzvy k účasti na jednání
 • posouzení nabídek z hlediska § 76 zákona
 • příprava hodnocení nabídek
 • oznámení výsledků zadávacího řízení
 • ukončení zadávacího řízení dle zákona

 4. Řešení námitek ze strany uchazečů/zájemců

 • posouzení a vyřízení zadavatelem přijatých námitek proti úkonům zadavatele
 • konzultace k řešení obdržených námitek a možnému vývoji zadávacího řízení

5. Kompletní archivace zadávacího řízení

 • Kompletně zarchivujeme celé zadávací řízení od začátku do konce a Vám předáme složku s kompletním archivem zadávacího řízení

Úvod  |  O nás  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Administrace
Webdesign STUDIO VIRTUALIS